Meniu

Priimtino naudojimo sąlygos

Interneto svetainę (toliau – Svetainė) administruoja UAB „Švyturys-Utenos alus“ (toliau – UAB „Švyturys-Utenos alus“, mes, mus, mūsų). Priimtino naudojimo sąlygos taikomos visiems mūsų Svetainės naudotojams ir lankytojams. Jei naudojatės mūsų Svetaine, reiškia, kad sutinkate su ir įsipareigojate laikytis visų Priimtino naudojimo sąlygų, kurios papildo mūsų Naudojimo sąlygas, Pranešimą apie privatumą ir Pranešimą apie slapukus.

Esame registruoti Lietuvos įmonių registre numeriu 110796493, mūsų registruota buveinė yra adresu Pramonės g. 12, LT-28216 Utena.

UAB „Švyturys-Utenos alus“ yra pasaulinės įmonių grupės narė. Todėl mūsų dukterinės įmonės, mūsų pagrindinė kontroliuojančioji bendrovė ir jos dukterinės įmonės (toliau – „Carlsberg“ grupės įmonės) kartais gali administruoti mūsų Svetainę arba prisidėti prie jos administravimo.

Draudžiami naudojimo būdai

Mūsų Svetaine galite naudotis tik teisėtais tikslais. Negalima naudotis mūsų Svetaine:

 • Tokiu būdu, kuris pažeidžia taikytinus vietinius, šalies arba tarptautinius įstatymus ar kitus teisės aktus;
 • Tokiu būdu, kuris yra neteisėtas ar apgaulingas arba turi bet kokį neteisėtą ar apgaulingą tikslą ar poveikį;
 • Turint tikslą pakenkti arba bandant kokiu nors būdu pakenkti nepilnamečiams;
 • Siųsti, sąmoningai gauti, įkelti, atsisiųsti, naudoti arba pakartotinai naudoti kokią nors medžiagą, kuri neatitinka mūsų turinio standartų (žr. toliau);
 • Perduoti arba pasirūpinti, kad būtų siunčiama bet kokia neprašyta arba be leidimo siunčiama reklaminė arba pardavimų skatinimo medžiaga arba bet kokios kitos formos panaši neprašyta medžiaga (brukalas);
 • Sąmoningai perduoti kokius nors duomenis, siųsti arba įkelti kokią nors medžiagą, kurioje yra virusų, Trojos arklių, kirminų, laiko bombų, klavišų paspaudimų registravimo priemonių, šnipinėjimo programų, reklamos programų arba bet kokių kitų kenksmingų programų arba panašių kompiuterinių kodų, skirtų neigiamai paveikti bet kokios kompiuterinės programinės įrangos ar aparatinės įrangos veikimą.

Jūs taip pat sutinkate:

 • Neatgaminti, nedubliuoti, nekopijuoti arba neperparduoti jokios mūsų Svetainės dalies pažeidžiant mūsų Naudojimo sąlygų nuostatas;
 • Be leidimo neprisijungti, netrikdyti, nedaryti žalos arba nekenkti:
 • jokiai mūsų Svetainės daliai;
 • jokiai įrangai arba tinklui, kur mūsų Svetainė saugoma;
 • jokiai programinei įrangai, naudojamai mūsų Svetainės funkcionavimui; arba
 • jokiai įrangai, tinklui arba programinei įrangai, kuri nuosavybės teise priklauso arba kurią naudoja kuris nors trečiasis asmuo;
 • Nesidalyti jokiu mūsų Svetainės turiniu su asmenimis, kurie pagal šalies, kurioje jie gyvena, įstatymus dar nėra tokio amžiaus, kai gali gerti alkoholį.

Interaktyvios paslaugos

Mes galime kartais teikti interaktyvias paslaugas savo Svetainėje, įskaitant, be kita ko:

 • Pokalbių svetaines
 • Skelbimų lentas
 • Konkursus

(toliau – Interaktyvi paslauga)

Kai mes teiksime kokią nors Interaktyvią paslaugą, jums pateiksime aiškią informaciją apie siūlomos paslaugos pobūdį, ar ji moderuojama ir kokios formos moderavimas naudojamas (įskaitant, ar moderuoja žmogus, ar kompiuteris).

Mes padarysime viską, kad įvertintume bet kokią galimą iš trečiųjų asmenų atsirandančią riziką naudotojams, kai jie naudojasi kuria nors mūsų Svetainėje teikiama Interaktyvia paslauga, ir kiekvienu atveju spręsime, ar tikslinga naudoti atitinkamos paslaugos moderavimą (įskaitant tai, kokį moderavimą reikėtų naudoti), atsižvelgiant į tokią riziką. Tačiau mes neturime pareigos prižiūrėti, stebėti ar moderuoti jokios Interaktyvios paslaugos, kurią teikiame mūsų Svetainėje, ir aiškiai neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsirandančius naudotojui naudojantis bet kuria Interaktyvia paslauga pažeidžiant mūsų turinio standartus, nesvarbu, ar paslauga moderuojama, ar ne.

Kai mes moderuojame Interaktyvią paslaugą, paprastai suteikiame jums galimybę susisiekti su moderatoriumi, jei kiltų kokių problemų ar sunkumų.

Turinio standartai

Šie turinio standartai taikomi visai medžiagai, kurią jūs įkeliate į mūsų Svetainę (toliau – Įkelta medžiaga), ir bet kuriai su ja susijusiai Interaktyviai paslaugai.

Jūs turite laikytis šių standartų dvasios ir raidės. Standartai taikomi kiekvienai Įkeltos medžiagos daliai, taip pat visai tokiai medžiagai kartu, ir papildo bet kokias sąlygas ar reikalavimus, nurodytus tokios medžiagos pateikimo metu.

Įkelta medžiaga privalo:

 • Būti tiksli (kai joje dėstomi faktai);
 • Būti nuoširdi (kai joje dėstoma nuomonė);
 • Atitikti taikomus Lietuvos ir bet kokios šalies, iš kurios tokia medžiaga įkeliama, įstatymus.

Įkeltoje medžiagoje:

 • Negali būti medžiagos, šmeižiančios kurį nors asmenį;
 • Negali būti medžiagos, kuri yra nepadori, įžeidžianti, kurstanti neapykantą arba aistras;
 • Negali būti reklamuojama seksualinio pobūdžio medžiaga;
 • Negali būti skatinamas smurtas;
 • Negali būti skatinama diskriminacija dėl rasės, lyties, tikėjimo, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos ar amžiaus;
 • Negali būti skatinamas neatsakingas alkoholio tvarkymas ar vartojimas;
 • Negali būti pažeidžiamos bet kokio kito asmens autorių teisės, teisės į duomenų bazes arba prekių ženklus;
 • Negali būti medžiagos, kuri galėtų apgauti kurį nors asmenį;
 • Ji negali būti įkelta pažeidžiant bet kokią trečiajam asmeniui turimą teisinę pareigą, pvz., sutartinę prievolę arba pareigą laikytis konfidencialumo;
 • Ji negali skatinti jokios neteisėtos veiklos;
 • Ji negali būti grasinanti, piktnaudžiaujanti ir negali pažeisti kito asmens privatumo, sukelti susierzinimo, nepatogumų arba bereikalingo nerimo;
 • Ji neturėtų priekabiauti prie kito asmens, jo liūdinti, trikdyti, kelti jam nerimą arba jį erzinti;
 • Ji negali būti naudojama siekiant apsimesti kitu asmeniu, neteisingai pateikti savo tapatybę arba ryšį su kitu asmeniu;
 • Ji negali sudaryti įspūdžio, kad tokia medžiaga išeina iš mūsų, jei taip nėra;
 • Ji negali ginti, skatinti arba padėti atlikti kokius nors neteisėtus veiksmus, tokius kaip autorių teisių pažeidimas arba netinkamas kompiuterio naudojimas (bet tuo neapsiribojant).

Sustabdymas ir nutraukimas

Mes savo absoliučia nuožiūra spręsime, ar jums naudojantis mūsų Svetaine nebuvo pažeistos šios Priimtino naudojimo sąlygos. Jei šios sąlygos buvo pažeistos, galime imtis tokių veiksmų, kokie mums atrodo tinkami.

Šių Priimtino naudojimo sąlygų nesilaikymas yra esminis Naudojimo sąlygų, kuriomis jums leidžiama naudotis  mūsų Svetaine, pažeidimas – tokiu atveju galime imtis visų tokių veiksmų:

 • Iš karto, laikinai arba visam laikui panaikinti jūsų teisę naudotis mūsų Svetaine;
 • Iš karto, laikinai arba visam laikui pašalinti medžiagą, kurią paskelbėte arba įkėlėte į mūsų Svetainę;
 • Pateikti jums įspėjimą;
 • Iškelti jums bylą reikalaujant kompensuoti visas išlaidas kaip dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius (įskaitant, be kita ko, pagrįstas administracines ir teisines išlaidas);
 • Prieš jus imtis kitų teisinių veiksmų;
 • Pateikti tokią informaciją teisėsaugos institucijoms, kaip mes pagrįstai manome esant būtina.

Neprisiimame atsakomybės už veiksmus, kurių imamės atsakydami į šių Priimtino naudojimo sąlygų pažeidimus. Šiose sąlygose aprašytų reakcijų sąrašas nėra baigtinis ir mes galime imtis visų kitų veiksmų, kuriuos pagrįstai laikome tinkamais.

Šių Priimtino naudojimo sąlygų atnaujinimai

Bet kuriuo metu galime peržiūrėti šias Priimtino naudojimo sąlygas darydami šio puslapio pakeitimus. Prašom kartais tikrinti šį puslapį ir atkreipti dėmesį į mūsų atliktus pakeitimus, nes pagal teisės aktus jie jums privalomai taikomi. Kai kurias šiose Priimtino naudojimo sąlygose esančias nuostatas gali pakeisti kitose mūsų Svetainės vietose paskelbtos nuostatos arba pranešimai.

Atnaujinta 2020 m. lapkričio mėn.